Націоналізм

Сторінка 84 з 84

Донцов Дмитро

Врешті, основою ідеольоґії лишається ідеалізм та ідеалістична форма енерґетизму — волюнтаризм. Повстає питання, чи доцільно окремо наводити ці поняття, як основні для ідеольоґії, коли волюнтаризм сам є ідеалізмом, — чи не вистачить самого волюнтаризму, як основи ідеольоґії. Коли ходить про метафізичний ідеалізм, то волюнтаризм його вповні заступає, але історичний ідеалізм, що випливає з метафізичного, не входить у склад волюнтаризму й не є його наслідком. Тому, на мою думку, більше доцільним було би говорити, що основою ідеольоґії українського націоналізму є волюнтаризм та історичний ідеалізм, як протиставлення комуністичному економічному матеріялізмові.

Тепер звернім увагу на велику небезпеку, що повстає для ідеольоґії націоналізму вже в самих її основах, а саме, — ми можемо дуже легко прийняти до відома, що основою ідеольоґії націоналізму є волюнтаризм, а не прийняти його за наш власний погляд на світ. Наука, що відкриває існування матерії, нам здається дуже дивною й неправдоподібною, — тим більше, коли вона вважає матерію за волю.

Не буду наводити метафізичних арґументів, щоб довести правдивість волюнтаристичного світогляду, але пригадую, що досліди фізики, — науки, предметом якої є матерія, у своїх вислідах погоджуються з ідеалізмом. Фізика давно вже виказала, що матерія складається з атомів. Новіші досліди відкрили, що атом зложений з електронів, — нематеріяльних осередків енергії, мабуть електричної. Найменший елемент, на який дасться розложити матерію, — електрон, не є матеріяльний, але енергетичний, — отже й матерія, що складається з електронів є в своїй суті енергією. Стільки фізика. Ідеалістична метафізика волюнтаризму приписує тій енергії одиноку реальну дійсність. Та енергія, що в рухові електронів є сліпою й ірраціональною, проявляється в нас як стихійна, але також сліпа й ірраціональна воля, — воля до життя, до влади, до експанзи. Наша свідома, раціоналізована воля є лише частиною космічної ірраціональної волі. Нація — це гурт органічно спаяних хотінням одної цілі людей. Таке хотіння з погляду метафізики є окремим розгалуженням космічної волі, волею ґатунку, що тримається неґацією волі інших ґатунків.

Безоглядність і фанатизм випливають як зовнішній вияв неґації других ґатунків, і тому націоналізм є "аморальним", тобто позбавленим сантіментальної справедливости супроти инших. З льогічною послідовністю етика волюнтаризму вводить нове поняття добра і зла: "добре є все, що зміцнює силу, здібности й повноту життя даної спеціес, — зле, що їх ослаблює". Тому етика волюнтаризму з погордою відкидає поняття щастя, як суми приємних почувань найбільшої кількості людей, — почувань, що випливають із заспокоєння матеріяльних потреб. Щастя, — це щастя перемоги, тріюмф переможця, що усвідомлює всім незнищимість ідеї, що вказує на силу як на праджерело життя. Людина, з погляду нової етики, — це не якась абсолютна вартість, що її не можна порушувати, — це існуючий факт з своїм окремим світом, з своїми малими втіхами й смутками, що їх треба шанувати. Людина, — це хвилева потенціяльна сила, — це сума безмежних можливостей, можливостей реалізації ідеї. Лиш ідея, яка (одинока!) визначає напрям волі, має абсолютну вартість.

Тут етика волюнтаризму сходиться з підставами історичного ідеалізму, — представленням історичних подій, як безупинної боротьби за здійснення суперечних ідей, що є висловом волі ріжних гатунків. Таке освітлення всесвітної історії є пекучою потребою часу й цю працю конче мусять зробити наші історики, щоби рівнорядно протиставитися комуністичному освітленню історії з погляду економічного матеріялізму.

Волюнтаристичний світогляд поширює поняття нації в просторі й у часі. У просторі тому, що не обмежує волі до влади ніякими етноґрафічннми межами й хоробливими етичними сумнівами. У часі поширює поняття нації тим, що одиноку вартість приписує вічній ідеї, а не хвилевим матеріяльним користям мас, що "інтереси тих земляків, що житимуть" ставить над інтересами "тих, що живуть", а добро "вічної Франції" над добром "усіх французів даної доби". Так клясично підхопив ріжницю між ідеалізмом і матеріялізмом цитований Донцовим Шарль Морас.

Я обговорив досі волюнтаристичну метафізику, етику й ідеалістичний погляд на історію. Слід сказати ще кілька слів про психольоґію визнавців ідеольогії чинного націоналізму. Волюнтаристична психольоґія, як це влучно сформулював Донцов, "уважає душу не за щось, що пізнає, лише за щось, що хоче". Але стала напруженість волі в одному напрямі (визначеному ідеєю) виснажує її, тому треба чогось, що підтримувало би той напрям волі. Тут входять у гру почування, які надають волі сильне емоціональне забарвлення. Фр.Ніцше сказав, що потрібний цілий світ терпіння, аби людина, примушена ним, могла створити собі визволяючу візію, бо "пізнання вбиває чин, до ділання треба бути оточеним заслонами ілюзії". Візія світлої майбутности батьківщини, а не рахункова калькуляція, — чи стане сил, чи оплатиться, — має нас вести до чину. Ілюзіонізм є дуже моторичним чинником. Донцов відносно заслабо його підкреслює. Він одинокий веде до героїзму, до фанатичних діл великих ентузіястів, яких так високо цінить Донцов. Доповненням ілюзіонізму є романтизм і традиціоналізм з глибокою вірою в незнищимість ідеї, яка родить нову силу, — бажання відплати.

Ідеольогії чинного націоналізму не можна виводити всеціло з матеріялістичного дарвінізму, з яким вона має деякі спільні тези, як боротьба за існування й перемога сильнішого. Від дарвінізму націоналізм ріжниться своїм ідеалізмом.

Ідеольоґія націоналізму в праці Донцова, як світогляд, приймає чинник нематеріяльний — волю — за основу буття, як етика, вважає за добро те, що зміцнює силу нації, як історичний світогляд, признає ідеям уплив на життя, а як наслідок ділання на психіку її визнавців, примушує здійснити візію вимріяної майбутности.