Сковорода (симфонія)

Страница 83 из 83

Тычина Павел

Розтрудити — роздавити, наїхавши (Мою сестру коні р о з т р у-
д и л и.)
Розхиляти — пахиляти в різні боки * (Вітер розхиляє; Чо-
ловіче, що ти знаєш, що смерть гостей розхиляє, та й на
тебе посягає.)
Рудобривий— рижобровий *
Рухомість — рухоме майно (Свитка — вся рухомість при
йому.)
Р у ч и й — удатний * (Коли б мені хоч зо жменю людей р у ч о г о
плеча.)
Рядовий — черговий, наступний (Рядову чарку підносить.)
Р я с й ц я — складка (За тими рясицями сидять воші копи-
цями.)
Саксаган — кінець *, смерть (Там йому с а к с а г а н.)
Сам — тільки, лише (Постіль — самая солома.)
Сваркий — сварливий, сердитий (С в а р к и й пан.)
С в и д — ряст; рано (Скосити у с в и д — недозріло *; У с в и д бра-
ти льон.)
С в і т а ч — маленький залізний свічник біля ікони.
Сидень — нерухомий (Філософ-с и д е н ь)
[Сильний] — який дає силу (Пив сильну воду, а другий без-
сильну); густий (Сильний ліс); багато, велика кількість
(Сильні сніги залягають.)
С о н ю р а — людина, що багато спить, сплюха
Спрозорити — наврочити *
Сумирно — лагідно (Чебрець запах сумирно.)
Сутеніти — вечоріти, темніти
[Талалай]—базіка, дерев'яне калатало (Не вгавав, як тала-
л а й.)
Т і с н й к — тесля (В тісні руки взяти — "в ежовые рукавицы".)
Тіснитися — тиснутися * (Тісняться, наче хліб у печі.)
Торохта — плітки * (Люди про неї т о р о х т у пустили.)
Торохтело — дерев'яний балабончик у корови, вола *
[Тужавіти] — тверднути, підмерзати (Тужавіє грязь.)
У голос ударитись — заплакати, заридати
Упрозелень — зеленасто *
[Цвістися] — квітнути, квітувати (Калина ц в і л а с я.)
Цвіткований — прибраний квітами, заквітчаний
Ц и н д р и — іскри, що відскакують (від розпеченого заліза)
Цинобра — кіновар
Ц і н ь —оливо, цинк
Цок — вигук
ЦУР — геть; хай буде так
Цуркё (цуркеньке)— крупне * (Ц у р к 6 сіль; вугілля ц у р-
к еньке.)
Чалитись — мати дружбу, водитися з ким (Я до них, шалапу-
тів, не ч а л ю с ь.)
[Чалітися] — сивіти (Чаліється борода.)
Ч а м у р — розчин вапна з піском *
Чварснути — сказати щось незрозумілою мовою
Чвиркати — плювати, бриднути
Ч е в р і т и — хиріти, миршавіти (Просо ч е в р і є.)
Челюсті — частина кухонної печі (дугоподібний отвір.)
Черга — послідовність
Чергпнькати — скрипіти

Череватий — а великим черевом
Чичморіти — їсти багато, жадібно
Ч у х р а н — машина на суконній фабриці, розчісує шерсть
Шаркнути — провести мантачкою по косі для гостріння
(Ш а р к н е по косі разів зо два лопаткою — і пішов косити.)
Шарконути — різонути косою*. (Шарконуть, як кропиву,
панів.)
Шарнути — кинутися шукати *. (Ш а р н у т и по церквах.)
Ш а т н о — нарядно, в пишному одязі *
Швайка — шпиль, шпиць (в переклад з Д. Гофштейна)
Шелест — галас, шум (Шелесту багато; наробили ш е-
л е с ту.)
Ш е х —сигнальний пістолетний постріл *
Ш и л я г а — по-подільськи шелюга, лозина — найбільше у берегах
буває
Широкославний — що має велику славу (за аналогією мож-
на: широкозелеиий — до природи, І ч[астина поеми]).
Ш к о д н і ш — ще більш жалко
Шолуминня — кукурудзяне бадилля *
Шпетний — акуратний (Вбиралася шпетно.)
Ш пу в а ти — сильно дути (Зимою у нас добре буря шпує.)
Шулий — віл з рогами вниз
Яловий — безплідний
Ялозний — нечистий; марудний, клопітний. (Ялозне це діло.)
Ялося (ятися, нятися) — починалося, бралося
Ярий — весняний; молодий; палкий, палаючий
Ясир — юрба * (Такий ясир, що ніде повернуться.)