Утопія

Сторінка 37 з 38

Томас Мор

14 Англійське трудове законодавство XIV—XV ст. встановлювало тривалість робочого дня для ремісників і сільськогосподарських робітників з 5 години ранку до 7—8 години вечора.

15 У західноєвропейських університетах заняття в той час починалися дуже рано. Так, у паризькій Сорбонні — о 5 годині, в Оксфорді й Саламанці — о 6 годині. Річ у тім, що, на думку педагогів того часу, ранні години найбільш плідні для інтелектуальних занять.

16 Т. Мор відстоював необхідність освіти для жінок, як свідчить лист Браама Роттердамського французькому гуманісту Бюде від 1521 р.

17 Битва чисел — гра, названа так тому, що в ній підраховували кількість шашок, виграних у суперника.

16 Барзан — слово іранського походження і означає "високий"; а д е м — слово, штучно утворене Т. Мором, від грецької ваперечної частки 'а та іменника — "народ", тобто "без

народу".

10 У Лондоні в часи Т. Мора було чотири лікарні для бідних і старих.

20 Т. Мор, як свідчить лист Еразма Роттердамського Ульріху фон Туттсну, любив музику.

21 Порівп. слова В. І. Леніна: "Коли ми переможемо в світовому масштабі, ми, на мою думку, зробимо із золота громадські відхожі місця на вулицях кількох найбільших міст світу" (Л е-п і н В. І. Повне зібрання творів.— Т. 44.— С. 215).

22 Анемолійський — від давньогрецького слова 'аУеи,<ЬА,і" — "вітряний", переносно — "неіснуючий"; анемолійці —

"вітряні", "нестійкі".

23 Під філософами слід тут розуміти вчених, які створили теоретичні основи мистецтв і наук.

24 Слово "діалектика" вжите тут у значенні "логіка".

26 Маються на увазі середньовічні логіки, зокрема Петро Іспанський (1224—1277), домініканець, вчений-схоласт, богослов і філософ, згодом папа римський Іоанн XXI, автор кількох компепдіумів з логіки, зокрема "Малої логіки" — основного підручника з логіки протягом трьох століть.

26 Обмеження, узагальнення й підставляння — терміни схоластичної філософії, вживані в "Малій логіці" Петра Іспанського.

27 *Д Р У г і і н т е н ц і ї", тобто "другі устремління" — термін схоластичної логіки. "Перші устремління" розуму займаються зовнішніми предметами в їхній конкретності й індивідуальності, "другі устремління" розглядають види й роди предметів.

28 ..."саму людину взагалі"... — тобто абстрактне поняття людини.

99 Дружба й чвари планет — терміни, якими користувалася в часи Т. Мора астрологія. Визнаючи астрономію як пауку, Т. Мор засуджував астрологію як лженауку.

30 Мається на увазі етика. У цьому розділі Т. Мор виявляв обізнаність з етичним трактатом Арістотеля "Шкомахова етика".

31 Такі види благ розрізняв давньогрецький філософ Арісто-тель у творі "Політика" (VII, І, 2).

32 Йдеться про вчення давньогрецького філософа Енікура (341—270 рр. до н. е.), який в основу своєї етики поклав насолоду. Оригінальні твори Енікура, за винятком декількох уривків, не вбереглися, але його погляди викладав римський філософ і поет Лукрецій Кар у філософській поемі "Про природу речей".

83 Протилежний філософський напрямок — тобто вчення стоїків, противників філософії Епікура, які ратували за абстрактну доброчесність і відмову від насолоди, схиляючись до аскетизму.

94 Таке визначення доброчеспості належить стоїкам.

85 Аналогічні думки викладав Ціцероп у творі "Про обов'язки" (II, 5, 24).

86 Можливо, тут ириховаиий сатиричний натяк па англійського короля Генріха VII і його двораків, які кохалися в коштовпому камінні.

87 Гру в кості й полювання засуджує також сучасник і друг Т. Мора Бразм Роттердамський у "Похвалі Глупоті".

86 У паси Т. Мора англійські гуманісти перевагу надавали давньогрецькій літературі перед римською. Славними грецистами тоді були Вільям Гроцін, Томас Лінакр і Джон Колет.

89 Із римських авторів популярністю користувалися в Англії того часу історики Цезар і Светоній, комедіографи Плавт і Терен-цій, поети Вергілій і Горацій.

40 Теофраст (бл. 372—287 рр. до н. е.) — давньогрецький філософ і натураліст, автор "Історії рослин" і "Характерів". Його твори були надруковані вперше у Венеції в 1497 р.

41 Константін Ласкаріс — візантійський філолог XV ст. У 1476 р. в Мілані побачила світ його граматика грецької мови — перша книга, надрукована грецьким шрифтом.

42Федор Газа (1398—1478) — візантійський філолог, автор підручника граматики грецької мови, надрукованого у Венеції в 1495 р.

43 Г е с і х і й — давньогрецький граматик V або VI ст.; його словник давньогрецької мови був надрукований у Венеції в 1514 р.

44 Діоскорід Педаній — давньогрецький лікар і ботанік І ст. н. е.

45 Плутарх (бл. 45 — бл. 127) — давньогрецький письмен-нлк-мораліст і історик, автор широковідомих "Порівняльних життєписів" і "Моралій" — творів, які високо цінувалися в середні віки й в епоху Відродження.

4в Л у к і а п (бл. 120 — бл. 190) — визначний письмепник-са-тирик Стародавньої Греції, один з улюблених античних авторів у часи Відродження. Т. Мор перекладав його твори латинською мовою.

47 Арістофан (бл. 446 — 385 рр. до н. е.) — великий давньогрецький комедіограф, "батько комедії" (так назвав його Ф. Енгельс); його комедії вперше були надруковані у Венеції в 1498 р.

48 Г о м е р — напівлегендарний поет Стародавньої Греції, ймовірний автор "Іліади" і "Одіссеї", надрукованих у Венеції в 1498 р.

49 Е в р і п і д (480—406 рр. до н. е.) — видатний давньогрецький драматург; його трагедії були надруковані у Венеції в 1503 р.

80 Софокл (496—406 рр. до п. е.) — великий давньогрецький драматург-трагік; його трагедії з'явились друком у Венеції в 1502 р.

81 Альд Мапуцій (бл. 1450—1515) — знаменитий венеціанський друкар, винахідник курсивного шрифту. В його друкарні було надруковано багато творів класиків давньогрецької літератури.

02 Фукідід (460—395 рр. до н. е.) — давньогрецький історик; його твори уперше було падруковапо Альдом Ману дієм у Вепеції в 1502 р.

63 Геродот (бл. 480 — 424 рр. до н. е.) — давньогрецький історик; його історичпі твори видав уперше друком Альд Мануцій у 1502 р.

64 Геродіан (170—240) — давньогрецький історик, який писав про римських імператорів II—III ст.

56Тріцій Апінат — прізвище вигадане; складається з двох латинських слів: tricae — "дурниці" і аріпае — "нісенітпиці".